Apel do premiera w sprawie podwyżek cen gazu i prądu

Zwróciłem się do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z gorącym apelem o podjęcie niezwłocznych i skutecznych działań osłonowych zmniejszających drastyczne, sięgające kilkuset procent, podwyżki cen gazu i energii elektrycznej używanych w celu ogrzewania pomieszczeń i przygotowania posiłków przez podmioty zapewniające całodobową lub codzienną opiekę, terapię, edukację dla osób niesamodzielnych, chorych, wymagających systemowego, długofalowego wsparcia a także dla dzieci i młodzieży.

W szczególności są to:

 • domy pomocy społecznej różnego typu oraz inne podmioty świadczące całodobową pomoc opiekuńczą w trybie stacjonarnym
 • mieszkania chronione i treningowe oraz inne podmioty świadczące usługi mieszkalnictwa wspieranego
 • domy dziecka oraz inne podmioty świadczące całodobową pomoc opiekuńczą i wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży
 • domy samotnej matki oraz inne podmioty świadczące całodobowe wsparcie, w tym usługi mieszkaniowe bądź noclegowe dla kobiet w ciąży a także dla ofiar przemocy
 • internaty, bursy, akademiki, hostele oraz inne podmioty świadczące usługi mieszkaniowe bądź noclegowe na rzecz uczniów lub studentów, a także pracowników służby zdrowia
 • noclegownie, ogrzewalnie i jadłodajnie
 • dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy,
 • świetlice środowiskowe i inne podmioty świadczące pomoc wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży
 • w systemie ambulatoryjnym
 • kluby, centra i inne podmioty integracji społecznej, w tym klubyseniora
 • warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej i inne
  podmioty ekonomii społecznej
 • zakłady opiekuńcze różnych typów
 • szpitale, sanatoria, prewentoria oraz inne podmioty świadczące pomoc leczniczą, diagnostyczną bądź terapeutyczną w trybie stacjonarnym
 • przychodnie i poradnie oraz inne podmioty świadczące pomoc leczniczą,diagnostyczną bądź terapeutyczną, w tym psychoterapię, w trybie
  ambulatoryjnym
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • apteki
 • żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
 • podmioty kształcące w systemie edukacji ustawicznej przeciwdziałającej bezrobociu.

Bez wdrożenia działań osłonowych, o które apeluję, podmioty te będą zmuszone w krótkim czasie do zakończenia swojej działalności, ponieważ ich budżety zostaną w ogromnej części przeznaczone na opłaty za gaz i energię elektryczną, jeżeli ukształtują się one na poziomie opłat ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Nawet gdyby wzrost cen tych mediów dla ww. podmiotów ukształtowałby się na poziomie uregulowanym dla indywidualnych mieszkań, to i tak znajdą się one w tragicznej sytuacji ze względu na wzrost cen innych wydatków niezbędnych do realizacji funkcji opiekuńczych, leczniczych, terapeutycznych, wychowawczych bądź edukacyjnych. Podmioty te będą zmuszone do pozostawienia bez wsparcia osoby, które są od nich całkowicie zależne, ponieważ realizują one swoje zadania w oparciu o środki z subwencji i dotacji oraz w niektórych przypadkach częściowo z odpłatności beneficjentów i ich rodzin. W moim przekonaniu ogólna sytuacja ekonomiczna w roku bieżącym nie pozwala mieć nadziei na wzrost źródeł finansowania podmiotów świadczących niezbędną pomoc osobom niesamodzielnym. Obawiam się, że stoimy w obliczu tragedii narodowej.

Chcę jednocześnie podkreślić z uznaniem, iż dostrzegam pozytywne działania Rządu chroniące obywateli przed energetyczną drożyzną. Z tegopowodu zachęcam Pana jako Posła do wsparcia projektu zmiany w ustawie
Prawo Energetyczne, złożonego do Laski Marszałkowskiej przez Parlamentarny Klub Koalicji Obywatelskiej, który to projekt uzupełnia obecne rozwiązania w zakresie ochrony odbiorców indywidualnych przed drastycznym wzrostem cen gazu rozszerzając je także na wspólnoty w budynkach wielolokalowych.

Wierzę, że nam wszystkim – obywatelom Rzeczypospolitej jednakowo bardzo zależy na losie najsłabszych spośród nas, dlatego ufam, iż w najbliższym czasie będę mógł pogratulować Panu Premierowi realizacji rozwiązań ratujących ich zagrożoną przyszłość.

Senator Marek Plura
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Podziel się