Co chcę robić w Parlamencie Europejskim?

Moje priorytety na kolejną kadencję w Parlamencie Europejskim:

  • Unia na rzecz wyrównania poziomów życia Europejczyków 

Tylko mocna pozycja Polski w Unii Europejskiej da nam gwarancję takiego poziomu życia, jakim cieszą się obywatele bogatych krajów Unii. Drogą do dynamicznego wzrostu dochodów jest wzmacnianie Jednolitego Rynku, wspólnego obszaru handlu, inwestycji i usług, gdzie Polacy i ich firmy mogą wykorzystywać swe atuty. Należy zadbać o politykę równej konkurencji w UE. Nie wolno pozwolić na jej ograniczanie, także na rynku usług. Trzeba zapewnić dobre warunki pracy dla wszystkich zatrudnionych w krajach Unii. UE musi przeciwstawiać się pracy bez umowy, godziwego wynagrodzenia i fikcyjnemu zatrudnieniu.

  • Unia czystego powietrza i taniej energii

Polska ma najgorsze powietrze w Europie. My w województwie śląskim odczuwamy to na co dzień. Moim priorytetem będzie pozyskanie środków unijnych na zieloną energię chroniącą klimat, nasze zdrowie, eliminującą smog, a zarazem tańszą dla przemysłu i tworzącą dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Odchodzenie od paliw kopalnych, solidarność energetyczna i klimatyczna UE to dla Polaków szansa a nie zagrożenie. Węgiel jest cennym surowcem, warto korzystać z niego z użyciem nowoczesnych technologii, a nie traktować go wyłącznie jako paliwo.

  • Unia zdrowszego i dłuższego życia

W Unii Europejskiej, a szczególnie w Polsce, choroby nowotworowe są drugą przyczyną zgonów. Polsk nadal pozostaje trzecim krajem pod względem umieralności na choroby nowotworowe w całej Europie. Stworzymy Europejski Program Onkologiczny, który odwróci niekorzystny trend i zdecydowanie skróci oczekiwanie na niezbędne badania. Moim priorytetem jest wspieranie walki z chorobami rzadkimi. Będę także wspierał aktywizację seniorów i opiekę paliatywną.

  • Unia Europejska dla młodych

Przyszłość Unii musimy projektować tak, by jak najlepiej służyła pokoleniom. Otwartość, przedsiębiorczość i innowacyjność młodego pokolenia są gwarancją zrównoważonego rozwoju UE. Ułatwimy młodym podróżowanie po Europie wprowadzając europejską legitymację studencką i szkolną gwarantującą jednolite zniżki i uprawniającą do opieki zdrowotnej w całej Europie. Na poziomie europejskich zapisów zadbamy o to, żeby staże zawodowe pozwalały młodym ludziom uniezależnić się finansowo oraz zdobyć doświadczenie zawodowe potrzebne na rynku pracy. Zadbam o wsparcie dla programów wymiany młodzieży jak ERASMUS +. Będę wspierał rozwiązania pozwalające godzić życie rodzinne i zawodowe, w tym innowacyjne formy zatrudnienia.

  • Europa bez barier – Unia dostępna dla wszystkich

Będę walczył o to, aby Unia Europejska była Unią równych szans, dostępną dla wszystkich. Zapewnimy lepszą dostępność transportu publicznego oraz instytucji publicznych. Zadbam o wsparcie rozwiązań dla wprowadzenia możliwe samodzielnego życia osób z niepełnosprawnościami np. asystentury osobistej. Doprowadzę do wprowadzenia i upowszechnienia Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Będę walczył o zapewnienie poszanowania równych zarówno biernych, jak i czynnych praw wyborczych osób z niepełnosprawnościami.

Podziel się