Dogodomy sie ze Europom po naszymu!

Intergrupa ds. Mniejszości Narodowych, Etnicznych, Językowych I Kultury Regionalnej zorganizowała w Parlamencie Europejskim debatę na temat funkcjonowania Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych. Jest to konwencja Rady Europy z 1992 roku ratyfikowana przez Polskę w roku 2009. Europoseł Marek Plura wprowadził do dyskusji kwestię blisko milionowej mniejszości śląskiej negowanej przez polskie władze.

Poseł Plura podkreślił, że Polska wzorcowo wspiera te mniejszości, które uznała w swoim systemie prawnym, jednak te których uznać nie chce są skutecznie blokowane. Przykład to Ślązacy od lat starający się o nadanie ich mowie statusu języka regionalnego jaki uzyskali Kaszubi. „Niestety w Europie wciąż spotykamy wiele takich sytuacji. To trudne do zrozumienia i do zaakceptowania” – powiedział przedstawiciel Rady Europy pan Sixto Molina dyrektor Sekretariatu Europejskiej karty języków. „Rada nie ma sposobów bezpośredniej presji na państwa członkowskie. Tym niemniej wysyłamy ekspertów tworzących u was na miejscu raporty o sytuacji mniejszości. To opinie niezależne od miejscowej władzy i zalecenia dla poszczególnych rządów. Dajemy w ten sposób wsparcie społecznościom mniejszościowym w ich demokratycznej walce o należne im prawa. Jednak rzeczywiste zmiany zachodzą w tedy, gdy społeczności te zdołają wprowadzić swoich aktywnych reprezentantów na wszystkich szczeblach władzy, czyli radnych, posłów etc.” – dodał dyrektor Molina.

Na zaproszenie europosła Marka Plury obecny był na spotkaniu także Arnold Langer, członek Ślónskij Ferajny. Zaprotestował on przeciw działaniom władz polskich, które utrudniają Ślązakom kontakt z ekspertami Rady Europy, organizując wizytacje tak, aby eksperci rozmawiali tylko z reprezentantami uznanych już mniejszości. Zgromadzonym trudno było uwierzyć, że w kraju szczycącym się niegdysiejszą wielokulturowością i tolerancją dziś odmawia się podstawowego prawa do tożsamości blisko milionowej grupie własnych obywateli. W odpowiedzi na pytanie posła Plury, jak Ślązacy mogą pokonać blokadę ze strony polskiego rządu, dyrektor Molina zadeklarował pełną bezpośrednią współpracę z posłem w celu przygotowania najbliższego pobytu komisji eksperckiej, tak aby Ślązacy mogli swobodnie przedstawić swoją sytuację.

Podziel się