Edukacja włączająca – nadzieje i obawy

W Senacie, z inicjatywy senatora Marka Plury, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, odbyła się debata o edukacji wstępującej.

Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami debatował o nadziejach i problemach związanych z edukacją włączającą. Otwierając debatę, przewodniczący zespołu senator Marek Plura podkreślił, że planowana reforma systemu edukacji dzieci z niepełnosprawnościami budzi nadzieje i obawy zarówno u rodziców uczniów o specjalnych potrzebach, jak i u nauczycieli.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wyjaśnił, że wokół projektowanych rozwiązań narosło wiele nieporozumień i rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje na temat zmian w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych czy funkcjonowania szkół specjalnych. Minister zapewnił, że nie ma planów likwidacji ani szkolnictwa specjalnego, ani poradni psychologiczno-pedagogicznych. Podkreślił także, że to rodzice dzieci z niepełnosprawnościami – tak jak dotychczas – będą podejmowali decyzję o wyborze placówki edukacyjnej. Według danych ministerstwa w systemie szkolnictwa ogólnodostępnego kształci się obecnie około 70% uczniów ze specjalnymi potrzebami. To z myślą o nich resort edukacji rozpoczął prace nad projektem ustawy o edukacji dla wszystkich. W 2020 r. uruchomiono pilotażowy projekt wdrożenia modelu szesnastu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą (SCWEW) i planuje się utworzenie centrów dzieci i rodziny (CDR).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek jako inicjatorka prac nad ustawą wyjaśniła, że idea SCWEW jest, by doświadczeni nauczyciele i specjaliści szkół specjalnych dzielili się wiedzą z nauczycielami szkół ogólnodostępnych, w których naukę pobierają uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Chodzi o to, aby podnieść poziom edukacji i lepiej zaspokoić potrzeby dzieci, a także przygotować – poprzez ustawiczne szkolenia – nauczycieli i szkoły do edukacji włączającej. Z kolei podstawowym zadaniem centrów dzieci i rodziny, które powstaną z przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznych lub jako odrębne jednostki, jest szeroko rozumiana opieka terapeutyczno-edukacyjna nad rodzinami z dziećmi z niepełnosprawnościami już od momentu ich narodzin. Podstawowym zadaniem CDR będzie identyfikowanie potrzeb i dostosowanie do nich najodpowiedniejszego, skoordynowanego wsparcia.

W dyskusji senator Magdalena Kochan wyraziła uznanie dla przyjętego kierunku zmian w systemie edukacji, a w szczególności dla objęcia pomocą rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem od samego początku. Zwróciła uwagę na potrzebę lepszego skoordynowania przepływu środków do szkół ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami, żeby placówki te mogły np. zatrudnić specjalistów czy asystentów dziecka niepełnosprawnego.

W posiedzeniu zespołu wzięli udział m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Instytutu „Strategie 2050”, Polskiej Federacji Głuchych oraz Polskiego Związku Głuchych. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się też z problemami edukacyjnymi osób głuchych w Polsce.

Przewodniczący Marek Plura zapowiedział zorganizowanie odrębnego posiedzenia Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami poświęconego edukacji osób głuchych oraz problematyce nauczania polskiego języka migowego.

Źródło: Senat RP

Podziel się