REGULAMIN KONKURSÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK, NA PROFILU Marek Plura parlamentarzysta

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM „Facebook”, NA PROFILU Marek Plura parlamentarzysta, zwane dalej „Konkursami”. Przedmiotem Konkursów jest wyłonienie zwycięzcy – autora poprawnej odpowiedzi, lub innej odpowiedzi określonej w opisie postu konkursowego o tematyce wydarzenia, autora pracy plastycznej, w związku z którym odbywa się konkurs. Konkurs odbywa się na fan page’u Marek Plura parlamentarzysta, na portalu społecznościowym Facebook.com, pod adresem internetowym https://www.facebook.com/plura.marek.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
3. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Biuro Senatorskie Senatora RP Marka Plury z siedzibą w Katowicach, 40-028, ul. Francuska 70 lok. 1101.

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie http://www.facebook.com/plura.marek serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu Marek Plura parlamentarzysta w serwisie Facebook.com do dnia określonego w opisie postu z konkursem.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 4

Uczestnikami Konkursu
a) mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Marek Plura parlamentarzysta na Facebooku i zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym profilu Marek Plura parlamentarzysta na Facebooku prawidłową odpowiedź lub inną odpowiedź określoną w opisie postu konkursowego nawiązujące tematycznie do wydarzenia w związku, z którym jest organizowany konkurs, zwany dalej „Odpowiedzią konkursową”
b) mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Marek Plura parlamentarzysta na Facebooku i zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym profilu Marek Plura parlamentarzysta na Facebooku zdjęcie pracy plastycznej, określonej w opisie postu konkursowego nawiązujące tematycznie do wydarzenia w związku, z którym jest organizowany konkurs, zwany dalej „Odpowiedzią konkursową”

§ 5
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.

§ 6
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 7

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.
2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje
a) w przypadku konkursów, które wymagają odpowiedzi Jury w 100% samodzielnie na podstawie oceny przesłanych odpowiedzi konkursowych
b) w przypadku konkursów plastycznych zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie największej liczby oddanych polubień
3. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru odpowiedzi konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.

§ 8

1. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: www.plura.pl
2. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk. Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie określonym w opisie postu konkursowego.
4. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com w komentarzu pod postem konkursowym przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
5. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator, bądź otrzymają informacje dotyczące osobistego odebrania nagrody.

IV. NAGRODY

§ 9

Nagrody przewidziane w konkursach, za każdym razem są określane w opisie postu konkursowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.plura.pl oraz http://www.facebook.com/plura.marek przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Marek Plura parlamentarzysta w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń
konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie https://plura.pl/konkursy
10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Podziel się