Nie zmarnowałem kadencji!

Drodzy Państwo,

Dziękuję za zaufanie, którym obdarzyliście mnie , powierzając mi mandat Posła do Parlamentu Europejskiego. Nie zawiodłem!

Działałem bardzo aktywnie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, ludzi młodych i seniorów. Wspierałem rozwój turystyki i transportu- sektorów, które dają ogromne szanse rozwojowe naszemu regionowi.

Starałem się, aby Europa była bardziej dostępna, aby nasze miasta, drogi, koleje, usługi były przyjaźniejsze dla osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych. Działałem na rzecz powstawania nowych miejsc pracy, godziwego zatrudnienia, dostępnej , wysokiej jakości edukacji. Wielu młodych ludzi z województwa śląskiego skorzystało z możliwości odbycia stażu w moim biurze w Parlamencie Europejskim.

Zajmowałem się wspieraniem na poziomie europejskim badań nad chorobami rzadkimi i nad schorzeniami neurologicznymi takimi jak choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane, autyzmu itp.

Promowałem województwo śląskie, jego bogactwo kulturowe, dynamiczny rozwój, walory krajobrazowe i turystyczne.

Moja praca w Parlamencie została wysoko oceniona. Otrzymałem tytuł Najlepszego Europosła w dziedzinie Zatrudnienia, Polityki Społecznej i Regionalnej.  To ogromna satysfakcja na koniec kadencji.

Sporo udało się osiągnąć, ale dużo ważnych wyzwań przed nami!

Co robiłem podczas VIII kadencji Parlamentu Europejskiego?

Byłem członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, w której zajmowałem się przede wszystkim:

  • poprawą sytuacji młodych ludzi na rynku pracy
  • prawami osób z niepełnosprawnościami oraz  poprawą jakości życia tej grupy obywateli i ich rodzin
  • programami europejskim wspierającymi kształcenie, zatrudnienie, wyrównywanie szans a także mobilność, możliwość studiowania i pracy w całej Unii Europejskiej
  • wspieraniem rodzin w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego

Komisji Transportu i Turystyki, w której zajmowałem się miedzy innymi:

  • prawami pasażerów, w tym prawami niepełnosprawnych użytkowników kolei
  • dostępnością transportu i turystyki
  • promocją turystyki , w tym turystyki wyspecjalizowanej, industrialnej, senioralnej

Sprawowałem funkcję wiceprzewodniczącego Intergrupy ds. Niepełnosprawności w Parlamencie Europejskim.

Celem Intergrupy ds. Osób Niepełnosprawnych jest promowanie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UN CRPD). Pracując w intergrupie, poprzez poprawki, opinie, rezolucje, raporty walczyłem o to, aby kwestie dostępności, poszanowania praw, niedyskryminacji, wspierania niezależnego życia osób niepełnosprawnych były szeroko uwzględniane w pracach legislacyjnych dotyczących różnych sektorów i wymiarów życia społecznego.

W ciągu wielu lat istnienia Intergrupa ds. Osób Niepełnosprawnych odegrała kluczową rolę w przyjęciu ustawodawstwa korzystnego dla osób niepełnosprawnych w takich dziedzinach, jak transport, zatrudnienie, badania, fundusze strukturalne, dostępność, niedyskryminacja.

Byłem także członkiem Intergrup ds Praw Dziecka, mniejszości narodowych i etnicznych, URBAN.

Pracowałem w Delegacjach ds. współpracy UE z Czarnogórą i Turcją.

Podziel się