Postulaty osób z niepełnosprawnościami w Brukseli

Organizacje pozarządowe reprezentujące osoby z niepełnosprawnościami zabrały głos w Parlamencie Europejskim. Przedstawiciele NGO wypowiedzieli się w sprawie Europejskiej Strategii Niepełnosprawności. Parlament Europejski pracuje obecnie nad przeglądem Strategii na lata 2010-2020. W strategii określono osiem podstawowych obszarów działania na poziomie Unii Europejskiej: dostępność, uczestnictwo, równość, zatrudnienie, kształcenie i szkolenie, ochrona socjalna, zdrowie i działania zewnętrzne.

Europoseł Marek Plura koordynuje prace nad dokumentem w imieniu Europejskiej Partii Ludowej – największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim. Śląski polityk przekazał między innymi wnioski z Okrągłego Stołu dla Niepełnosprawności, który zorganizował w czerwcu w Polsce. W spotkaniu w Katowicach wzięli udział eksperci z całego kraju. – Zwracali oni uwagę między innymi na znaczenie silniejszego zaakcentowania tworzenia warunków do niezależnego życia, m.in. poprzez wprowadzenie na szeroką skalę asystentury, budowania lokalnych systemów wsparcia i konieczność dezinstytucjonalizacji. Pośród wniosków szczegółowych pojawiło się wiele postulatów dotyczących wprowadzania edukacji włączającej oraz rozwijania zatrudnienia wspomaganego oraz innych instrumentów sprzyjających wzrostowi zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy – powiedział Marek Plura podczas posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych podkreślali konieczność wypracowania nowych rozwiązań na lata 2020-2030. – Cieszymy się, że od samego początku w prace w Parlamencie Europejskim zaangażowane zostały osoby niepełnosprawne oraz organizacje pozarządowe ich reprezentujące. Mamy nadzieję, że ten raport będzie niedługo gotowy – powiedziała Nadia Hadad EDF – European Disability Forum.

W Unii Europejskiej żyje około 80 mln osób z niepełnosprawnościami. Osoby te często napotykają bariery, które uniemożliwiają im pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia na równych zasadach z innymi obywatelami. Unia Europejska zobowiązała się do usuwania tych przeszkód oraz do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i dlatego przystąpiła do Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wdrażanie konwencji to ciągły proces i wspólna odpowiedzialność instytucji europejskich oraz państw członkowskich. Na szczeblu europejskim Konwencja ONZ jest wdrażana w ramach Europejskiej Strategii w sprawie Niepełnosprawności na lata 2010-2020. Obecnie strategia jest w połowie zakładanego okresu realizacji. To odpowiedni czas na ocenę postępu w jej wdrażaniu. Parlament Europejski zamierza zabrać głos w tej ocenie poprzez opracowanie własnego sprawozdania.

Nagranie z posiedzenia komisji można obejrzeć tutaj (od 11:05)

Podziel się