Przedsiębiorczość kluczem w walce z bezrobociem młodzieży

W poniedziałek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat znaczenia kształcenia umiejętności w przeciwdziałaniu bezrobociu młodych ludzi.

„Małe i średnie przedsiębiorstwa są główną siłą tworzenia miejsc pracy i kreowania wzrostu gospodarczego. Dlatego tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw, ułatwienie młodym ludziom zakładania własnych firm, a przede wszystkim kształcenie w zakresie przedsiębiorczości już od najwcześniejszych etapów edukacji jest tym, w co powinniśmy inwestować. Musimy w pełni wykorzystać potencjał naszych strategii nauczania, tak aby pomagały one młodym ludziom rozpocząć karierę zawodową. Powinniśmy kłaść nacisk nie tylko na poszerzanie wiedzy, ale także na nabywanie praktycznych kompetencji i rozwijanie umiejętności społecznych” – powiedział Poseł Marek Plura.

Poseł jest autorem sprawozdania w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia wśród młodzieży, przyjętego w tym tygodniu przez Parlament Europejski. Jego zdaniem kształcenie w miejscu pracy, wysokiej jakości staże czy edukacja w tzw. systemie dualnym, dzięki której młodzież zdobywa wiedzę niezbędną do wykonywania danego zawodu i może tę wiedzę praktycznie zastosować są nadal w niedostatecznym stopniu wykorzystywane.

” Jeszcze więcej jest do zrobienia w zapewnieniu bliższej współpracy pomiędzy sektorem edukacji a biznesem, a także włączeniu samej młodzieży i reprezentujących jej interesy organizacji we wszelkie działania na rzecz poprawy sytuacji młodych na rynku pracy” „Młodzież, która dziś rozpoczyna swoje życie zawodowe, to tzw. pokolenie Y. Wychowanie w dobie szybkiego postępu technologicznego powoduje, że ich potencjał, talenty, ale także priorytety i wyznawane wartości różnią się znacznie od tych, charakteryzujących poprzednie pokolenie. Moim zdaniem, jest to jedna z przyczyn, dla których potencjał nowego pokolenia wciąż nie jest w pełni rozumiany i wykorzystywany. Dlatego warto inwestować w programy, które ułatwią pracodawcom i służbom zatrudnienia lepsze zrozumienie walorów, możliwości i potencjału tego pokolenia” dodał poseł Marek Plura.

Dziękując Posłowi Plurze, autorowi sprawozdania, unijny Komisarz Jonathan Hill zapowiedział, że w październiku Komisja Europejska przedstawi sprawozdanie z realizacji programu „Gwarancje dla Młodzieży” , na realizację którego państwa członkowskie uzyskały zaliczki w wysokości około 1 mld euro. Komisarz całkowicie zgodził się ze sprawozdawcą, że aby skutecznie zwalczać bezrobocie wśród młodych ludzi konieczne jest lepsze przygotowanie ich do wymogów rynku pracy, możliwe jedynie dzięki partnerskiej współpracy i zaangażowaniu biznesu, edukacji, władz krajowych i samorządowych, firm szkoleniowych itp. ” W listopadzie Komisja uruchomiła inicjatywę współpracy z przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami w sprawie Paktu na rzecz Młodzieży. Przy wsparciu ze strony sektora biznesu, w ciągu najbliższych dwóch lat ten pakt pomoże w powstaniu 10 000 partnerstw pomiędzy edukacją a biznesem oraz 100 000 ofert pierwszej pracy, wysokiej jakości staży lub praktyk zawodowych – powiedział Komisarz Jonathan Hill. Będą to działania uzupełniające do tego , co już osiągnęliśmy w ramach Europejskiego Sojuszu na Rzecz Staży, dzięki któremu europejscy pracodawcy obiecali dodatkowe 140 000 programów stażowych „.

Komisarz podkreślił także wartość podjęcia przez Posła Plurę kwestii wyrównywania szans, a także promowania przedsiębiorczości i zwiększania elastyczności oferty edukacyjnej i szkoleniowej. „W ubiegłym roku Komisja ustaliła priorytety w celu poprawy współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, a obecnie pracujemy nad Nowym planem dla Europy na rzecz nabywania umiejętności, który zamierzamy opublikować w tym roku. Sprawozdanie Pana Posła Marka Plury będzie dla nas wielką pomocą w pracy nad tym strategicznym dokumentem”- powiedział Komisarz Hill. Sprawozdanie Marka Plury zostało przyjęte przez Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów.

Podziel się