Śląskie Lady D.

8 marca startuje śląski plebiscyt „Lady D.” Przyznawane w nim wyróżnienia trafiają do pań, które wnoszą istotny wkład w różnych dziedzinach życia społecznego, pomimo tego, że na co dzień zmagają się z własną niepełnosprawnością. Tytuł Lady D. stanowi skrót angielskiego wyrażenia “Lady Disabled” (Dama Niepełnosprawna). Konkurs został zainicjowany w 2002 roku przez Marka Plurę, dziś Posła do Parlamentu Europejskiego, który podkreśla: “Nasze plebiscyty nie są wyborami miss piękności, a jednak owocują kolekcjami prawdziwych gwiazd, których światło ducha i talentu prowadzi przez życie dobrym przykładem wielu, niekoniecznie niepełnosprawnych ludzi.”

Kandydatkę do tytułu honorowego Lady D. 2017 należy zgłaszać do Biura Konkursu na formularzu dostępnym na stronie www.plura.pl. Czas zgłoszeń mija 10 kwietnia. Konieczne jest ukończenie przez kandydatkę 18 roku życia oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Musi to być osoba zamieszkała na terenie województwa śląskiego, legitymująca się obywatelstwem polskim oraz orzeczeniem o niepełnosprawności. Zgłoszenia kandydatek może dokonać osoba fizyczna, organizacja społeczna (związek, stowarzyszenie, fundacja, kościelna osoba prawna) lub instytucja samorządowa. Wszelkie formularze oraz regulamin konkursu są do pobrania na stronie Posła i na FB. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydatki na udział w konkursie oraz fotografię z wizerunkiem kandydatki w formie elektronicznej.

Podczas uroczystej gali, 5 maja zostaną wręczone dyplomy potwierdzające nadanie laureatkom tytułu honorowego Śląskiej Lady D. 2017 w następujących kategoriach:
a. Dobry Start – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 15 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego,
b. Kultura i Sztuka – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki,
c. Sport – kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu,
d. Życie Społeczne – kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych,
e. Życie zawodowe – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU
Lady D. im. Krystyny Bochenek 2017

§ 1

1. Pomysłodawcą i inicjatorem Konkursu Lady D. organizowanego od roku 2002 jest Marek Plura, obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska.
2. Organizatorem Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek 2017 na terenie województwa śląskiego, zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Lady D. z siedzibą w Katowicach przy ul. Stalmacha 17, zwane dalej Organizatorem.
3. Biurem Konkursu jest Siedziba Stowarzyszenia Lady D, ul. Stalmacha 17, 40-058 Katowice.
4. Partnerem medialnym Konkursu jest “Dziennik Zachodni”.

§ 2

1. Celem Konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw wśród wszystkich obywateli.
2. Cel Konkursu realizowany jest przede wszystkim przez uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających nadanie tytułu honorowego Lady D. 2017 laureatkom Konkursu w następujących kategoriach:
a. Dobry Start – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 15 do 26
działających w różnych obszarach życia społecznego,
b. Kultura i Sztuka – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki,
c. Sport – kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu,
d. Życie Społeczne – kategoria dla kobiet działających w organizacjach pozarządowych, inicjatywach obywatelskich, lub wspierających je instytucjach,
e. Życie Zawodowe – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo.

§ 3

1. Kandydatka do tytułu honorowego Lady D. 2017 zgłoszona może być do Biura Konkursu do dnia 10 kwietnia 2017 roku pocztą elektroniczną na e-mail: stowarzyszenieladyd@gmail.com
2. Kandydatka, o której mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem § 2 pkt. 2 ppkt a), musi mieć ukończone 18 lat życia oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Kandydatka, o której mowa w pkt. 1 powinna być osobą niepełnosprawną w rozumieniu polskiego prawa i mieszkać na terenie województwa śląskiego.
4. Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 może dokonać osoba fizyczna, organizacja społeczna (związek, stowarzyszenie, fundacja, kościelna osoba prawna) lub instytucja samorządowa.
5. Do zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 i 4, należy dołączyć zgodę kandydatki na udział w konkursie oraz przynajmniej jedną fotografię z wizerunkiem kandydatki w formie elektronicznej.
6. W przypadku kandydatki w kategorii “Dobry Start”, która w chwili zgłoszenia nie ukończyła 18 roku życia, czynności, o których mowa w pkt. 5 dokonuje jej opiekun prawny.
7. Kandydatka do tytułu honorowego Lady D. 2017, a w przypadku kandydatki, która w chwili zgłoszenia nie ukończyła 18 roku życia jej opiekun prawny oraz podmiot dokonujący jej zgłoszenia, zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności do podania prawdziwych informacji o kandydatce oraz udzielenia na prośbę Biura Konkursu innych informacji niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu.

§ 4

1. Wybór laureatek tytułu honorowego Lady D. 2017 dokona się poprzez głosowanie.
2. Organizatorem głosowania jest gazeta „Dziennik Zachodni”. Regulamin głosowania zostanie podany przez Organizatora głosowania i rozpowszechniony przez Organizatora Konkursu oraz inne media.
3. Głosowanie odbywa się głównie w Internecie oraz poprzez wysyłanie sms.

§ 5

1. Uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających nadanie tytułu honorowego Lady D. 2017 laureatkom Konkursu nastąpi w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, 5 maja 2017 roku.
2. Miejsce i godzina finału zostaną podane do publicznej wiadomości przez Organizatora co najmniej 10 dni przed galą finałową.
3. Zaproszenie na uroczystość, o której mowa w pkt . 1 i 2 laureatki otrzymają z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.

§ 6

1. Regulamin Konkursu udostępniony jest w siedzibie Biura Konkursu, na stronie internetowej www.plura.pl oraz na portalu Facebook (na stronach: Stowarzyszenie Lady D. oraz Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek).
2. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, a jego wykładnia należy wyłącznie do Organizatora Konkursu. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
3. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za kwestie sporne wynikłe wskutek działania osób trzecich.
4. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 do Regulaminu WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LADY D.
im. Krystyny Bochenek 2017
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATKI DO TYTUŁU LADY D. 2017

Podziel się